Úvod do tribodiagnostiky

Tribodiagnostika je metóda diagnostiky na zistenie, vyhodnotenie a oznámenie výskytu cudzích látok v mazivách a procesných kvapalinách a ich zmena z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska .

Tribodiagnostika je nástrojom prediktívnej údržby strojov a zariadení využívajúcich mazivá a procesné kvapaliny. Je zameraná na kvalitatívnu i kvantitatívnu analýzu oleja, stanovenie jeho stavu, mazacích vlastností a kontaminácie cudzími látkami. Pri tomto hodnotení sa zisťujú základné charakteristiky oleja:

 • kinematická viskozita
 • obsah vody
 • trieda čistoty ( obsah mechanických kontaminantov)
 • obsah oxidačných produktov
 • obsah antioxidantu
 • číslo kyslosti
 • stanovenie oterových kovov

Vhodná interpretácia výsledkov aktuálneho stavu maziva z hľadiska kontaminácie a chemickej degradácie umožní včasné upozornenie na príznaky vznikajúcej poruchy stroja alebo samotného maziva.

Na základe výsledkov analýzy odporučíme vhodné riešenie pre udržanie alebo dosiahnutie vyhovujúceho stavu maziva a v nevyhnutnom prípadne jeho výmenu.

Využitie tribotechnickej diagnostiky pre posúdenie stavu mazív a procesných kvapalín má významný prínos nielen z ekonomického hľadiska ale aj z hľadiska starostlivosti o životné
prostredie :

 • znižuje náklady na údržbu
 • zníženie prestojov v dôsledku diagnostiky skutočného stavu sledovaných zariadení
 • predĺži sa životnosť zariadení a životnosť mazív
 • znižuje sa riziko havárií
 • znižuje spotrebu olejov
 • znižuje náklady na tvorbu , uskladnenie a likvidáciu nebezpečného odpadu