Poradenstvo

Poradenstvo v súvislosti s meraniami fyzikálno-chemických veličín s certifikovanými meracími zariadeniami pre olej, priemyselné kvapaliny, vzduch a prach a spätného zistenia výrobného zaťaženia na priemyselnú technológiu a pracovný priestor.