SpäťÚvod / Filtrácia olejov

Filtrácia olejov a priemyselných kvapalín

Filtrácia olejov a priemyselných kvapalín

Olej a priemyselné kvapaliny môžu byť kontaminované:

 • pevnými časticami (hrdza, oterové častice, kremičitany, prachové častice, plasty, ...)
 • kvapalinou (voda, iné)
 • plynmi
 • kombináciou predošlých typov

 

Okrem kontaminácie pevnými časticami je v oleji možná aj prítomnosť vody 

(horný limit pre obsah vody v hydraulických olejoch je 0,02% = 200 ppm).

Jej nárast môže byť spôsobený priesakmi z chladiaceho systému, alebo netesností nádrží, ale aj kondenzáciou pri zmenách teploty a dýchaním pohybujúcej sa hladiny hydraulickej kvapaliny v nádrži.

 • Voda, mosadz a iné kovové častice sú extrémne aktívne katalyzátory v procese oxidácie oleja a iných mazadiel
 • Výsledkom oxidácie oleja je niekoľko chemických reakcií ktoré sú zodpovedné za:
 • nárast alebo zníženie viskozity oleja
 • formovanie kyselín reagujúcich so všetkými materiálmi tvorbu živicových produktov pokrývajúcich všetky povrchy, čím sa obmedzuje funkcia  a blokovanie filtrov
 • vytváranie kalov ktoré sa usadzujú v spodných častiach nádrže.

Prítomnosť vody v systéme akceleruje proces zvyšovania kyslosti oleja. Zvyšovanie kyslosti spôsobuje formovanie hrdze, poškodenie opotrebením a nakoniec poškodenie stroja.

Škodlivý vplyv  kontaminantov a vody pre olej ako aj pre strojné zariadenie môže byť účinne eliminovaný použitím vhodnej filtrácie.

 

Častice + Teplota + VodaOxidácia => Degradácia oleja
Filtrácia olejov a priemyselných kvapalín

Typy olejov a priemyselných kvapalín vhodných pre doplnkovú filtráciu olejov:

 

Výhody doplnkovej obtokovej filtrácie:

 • predĺženie intervalu výmeny oleja (až 5-násobne)
 • úspora nákladov spojených s nákupom olejov a spracovaním odpadového oleja
 • predĺženie životnosti primárneho plnoprietokového filtra
 • dôležitá redukcia opotrebenia a predĺženie životnosti zariadenia
 • redukcia nákladov na opravy a nutných prestojov (až o 50%)
 • vysoký enviromentálny prínos spočívajúci v nižšej spotrebe ropných produktov
 • odstránenie produktov oxidácie oleja a vody

 

Filtračné zariadenie je vybavené vlastným čerpadlom a vie fungovať nezávisle na spustení primárneho hydraulického systému.

 

Odporúčanie: pred samotnou výmenou oleja vykonať odber vzorky oleja a stanoviť analýzu oleja. Pokiaľ má olej vyhovujúce fyzikálno-chemické vlastnosti a nedošlo k degradácii oleja, je postačujúce olej prefiltrovať a odstrániť mechanické nečistoty a  prítomnú vodu.

 

Je na zákazníkovi, aby si porovnal ekonomickú výhodnosť výmeny oleja za nový a doplnkovej filtrácie používaného oleja (finančný rozdiel výmeny oleja a jeho doplnkovej filtrácie môže byť až rádový).

 

Až na základe komplexnej olejovej analýzy navrhujeme vhodný typ doplnkovej filtrácie (typ filtračného média, potreba absorbcie vody, stupeň jemnosti filtrácie, prietok fitračného zariadenia, predpokladaný čas filtrácie, ...). 

 

Zákazník má môžnosť: 

 - zakúpenia filtračného zariadenia 

 - prenájmu filtračného zariadenia 

 - objednania komplexnej služby doplnkovej filtrácie (vrátane certifikovanej analýzy pred a po filtrácii